جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان جوانان

جدول لیگ برتر فوتبال نوجوانان جوانان 

استان مازندران   (89-90)

 

 

نتایج بازیها نوجوانان

جدول لیگ برتر نوجوانان منطقه شرق فوتبال استان مازندران

امتیاز

تفاضل

خورده

زده

مساوی

باخت

برد

بازی

نام تیم

ردیف

33

۲۴

۱۲

۳۶

3

۱

10

14

نساجی مازندران

۱

24

6

21

27

۳

۴

7

۱4

پرسپولیس قائمشهر

2

22

8

17

25

4

۴

6

14

نگین شمال بابل

۳

22

۳

27

30

4

4

6

۱4

داروسازی وتاک ساری

4

17

۳

۸

۱۱

5

5

4

14

وحدت جویبار

۵

16

-۷

۲۰

۱۳

۴

6

4

14

شهدا امیرکلا 

۶

۱۲

-۲

۲۳

۲۱

۳

۵

۳

14

دریای مازندران

۷

۵

-۲۸

۴۰

۱۲

۲

۸

۱

14

نوین جوان ساری

۸


Portal Administration 145353 5422 0.15625 ITShomal.com